Audyt finansowy

Właściciel naszego biura posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dlatego nasza specjalność to audyt finansowy. Proces ten polega na badaniu poprawności sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. W ramach współpracy oferujemy usługi nie tylko Marka Sowińskiego, lecz także innych biegłych rewidentów: Ewy Dreliszak oraz Doroty Kani.

W zależności od złożoności podmiotu zlecającego audyt, oferujemy nasze usługi podczas weryfikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego, które wykazują grupy kapitałowe, oraz jednostkowego według ksiąg rachunkowych prowadzonych przez mniejsze przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Zadaniem biegłego rewidenta podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jest pisemna ocena rzetelności raportu o sytuacji finansowej firmy. Audyt ma zatem przede wszystkim wykazać, czy sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg prowadzonych zgodnie z zasadami zawartymi w Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), a także czy odpowiada rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach audytu finansowego biegły rewident zarówno pomaga przekształcić raport do obowiązujących norm, jak i proponuje przyszłe strategie, odpowiednie do profilu działalności. Badanie sprawozdania finansowego ma zatem na celu nie tylko wykazanie ewentualnych nieścisłości w firmowej ewidencji, lecz także wprowadzenie programu naprawczego. Weryfikacja ksiąg rachunkowych pozwala więc uniknąć nieścisłości w ewidencji oraz usprawnić działanie segmentu rachunkowego w firmie.

 

Jak przebiega audyt finansowy?

Audyt finansowy to inaczej rewizja finansowa, która polega na wykonaniu sprawozdania finansowego przez niezależnego specjalistę mającego uprawnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Podstawowym celem audytu jest zweryfikowanie, czy sprawozdanie wykonane przez spółkę jest prawidłowe. Audyt daje też możliwość wykrycia ewentualnych błędów, które mogą wpływać np. na nieczytelność raportu. Informacje znajdujące się w raporcie stanowią źródło informacji na temat sytuacji w danej firmie. W naszym przedsiębiorstwie przeprowadzamy audyty finansowe w Gdańsku oraz audyty finansowe w Gdyni.

 

Jak przebiega audyt finansowy?

Zanim przystąpimy do odpowiednich czynności, nasi biegli rewidenci zapoznają się ze sprawozdaniem finansowym. Następnie przeprowadzają tzw. badanie środowiska wewnętrznej kontroli, wykonując wiele czynności kontrolnych. Weryfikują jednocześnie różne kwestie związane z praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Następnym etapem jest identyfikowanie oraz próba zrozumienia procesów gospodarczych, jakie zachodzą w spółce, a także ich opis. W tej części badania znajduje się m.in. sprawdzenie transakcji i zapisów w księgach. Biegli rewidenci weryfikują także prawidłowości wyceny zarówno aktywów, jak i pasywów na dzień bilansu. Ustalają też wynik finansowy za rok obrotowy. Jeśli biegli uznają, że jest taka potrzeba, mogą zlecić wykonanie testów analitycznych i szczegółowych, aby dostarczyć więcej informacji na temat stopnia ewentualnych błędów.

W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego przeprowadzamy kompleksowe audyty finansowe. Zapraszamy do kontaktu.