Audyt finansowy

Właściciel naszego biura posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dlatego nasza specjalność to audyt finansowy. Proces ten polega na badaniu poprawności sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. W ramach współpracy oferujemy usługi nie tylko Marka Sowińskiego, lecz także innych biegłych rewidentów: Ewy Dreliszak oraz Doroty Kani.

W zależności od złożoności podmiotu zlecającego audyt, oferujemy nasze usługi podczas weryfikacji rocznego sprawozdania skonsolidowanego, które wykazują grupy kapitałowe, oraz jednostkowego według ksiąg rachunkowych prowadzonych przez mniejsze przedsiębiorstwa.

 

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

Zadaniem biegłego rewidenta podczas przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jest pisemna ocena rzetelności raportu o sytuacji finansowej firmy. Audyt ma zatem przede wszystkim wykazać, czy sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg prowadzonych zgodnie z zasadami zawartymi w Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), a także czy odpowiada rzeczywistej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

W ramach audytu finansowego biegły rewident zarówno pomaga przekształcić raport do obowiązujących norm, jak i proponuje przyszłe strategie, odpowiednie do profilu działalności. Badanie sprawozdania finansowego ma zatem na celu nie tylko wykazanie ewentualnych nieścisłości w firmowej ewidencji, lecz także wprowadzenie programu naprawczego. Weryfikacja ksiąg rachunkowych pozwala więc uniknąć nieścisłości w ewidencji oraz usprawnić działanie segmentu rachunkowego w firmie.